CSVfox
Leverage Your Data.

CSV Przekształcanie tabel z linii poleceń (CLI)

Migracja lub modyfikacja tabel CSV za pomocą interfejsu wiersza poleceń

Państwa wszechstronne narzędzie do edycji tabel z linii poleceń CSV!

csvfox oldprices.csv -set[Price]="{([Price]*1.20),2}" -columns=Name,Price,VAT -e=utf-8 newprices.csv
.................................................................
Done.

Czym nie jest?

  • Nie jest to aplikacja do obsługi bazy danych. Nie przechowuje również żadnych danych ani nie pobiera ich z bazy danych.
  • Nie jest to arkusz kalkulacyjny.
  • Nie jest to aplikacja statystyczna lub analityczna. Nie może agregować ani segmentować danych.
  • Nie jest interaktywną aplikacją Windows, lecz wyłącznie narzędziem konsolowym (wiersz poleceń, PowerShell, batch).

Ale co to w takim razie jest?

Państwa plik wejściowy CSV nie pasuje do tego, co jest potrzebne? Mają Państwo informacje rozrzucone w różnych tabelach, ale potrzebują ich w jednej? Muszą Państwo zmienić, wstawić, połączyć, podzielić, przeliczyć, przeformatować pola w swojej tabeli CSV? I trzeba to robić regularnie, bez pomocy człowieka, bez użycia bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego, bez żadnych kliknięć?

Oto Państwa narzędzie do tego wszystkiego.

Tego programu używa się jak zwykłego polecenia w wierszu poleceń Windows. Nadaje się również do automatyzacji, jak np. użycie w plikach wsadowych lub skryptach PowerShell. Wczytuje tabele CSV, zmienia je na różne sposoby, łączy je ze sobą lub filtruje przed wyjściem.

Kilka przykładów:

csvfox infile.csv +e=utf-8 +d=";" -e=Windows-1252 -d=pipe outfile.csv
To polecenie zmienia format pliku CSV.
Wczytuje infile.csv, przyjmując kodowanie UTF-8 i średnik jako separator. Następnie zapisuje dane do outfile.csv, zmieniając separatory na "|" i kodowanie na ANSI (Windows).
Patrz również ±encoding i ±delimiter.
csvfox prices.csv +e=windows-1252 -set[Price]="{([Price]+20%),2}" -e=utf-8 newprices.csv
To przelicza pole numeryczne.
Wczytuje sformatowany w systemie Windows plik CSV "prices.csv", zwiększa istniejącą kolumnę CSV Price o 20 procent i formatuje wynik z przecinkiem i dwoma miejscami po przecinku. Następnie wypisuje wszystkie dane do pliku "newprices.csv" przy użyciu UTF-8.
Patrz również Podstawowa arytmetyka z polami numerycznymi.
csvfox newprices.csv -add["Tekst oferty specjalnej"]="Tylko dla Państwa: [Cena]!" specialoffers.csv
To polecenie dodaje nową kolumnę i wypełnia ją tekstem.
Dołącza nową kolumnę Tekst oferty specjalnej do tabeli CSV i wstawia tam tekst zawierający treść Price.
Patrz również Expressions and their Resolving.
csvfox cities.csv %merge[Nazwa]=[Lokalizacja]@attractions.csv cityattractions.csv
Ten przykład łączy dwa pliki.
Wzbogaca dane w "cities.csv" o wszystkie pola atrakcji wymienionych w "attractions.csv", gdzie kolumna Locations w "attractions. csv " pasuje do pola Name w " cities. csv" . Powstałe w ten sposób dane zostaną zapisane w " cityattractions.csv".
Patrz również %merge.
Under construction, coming soon